برای ورود به سامانه پاسخ روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://pasokh.iau.ac.ir/

 

با توجه به حجم بالای دو فایل آموزشی راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار لینک زیر جهت دانلود فایل های مورد نظر ارسال میگردد.

آدرس محتوی دو فایل آموزشی راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار :

https://help.iau.ac.ir/fa/page/7/