رديف

كارداني پيوسته

كارداني ناپيوسته

كارشناسي پيوسته

كارشناسي ناپيوسته

كارشناسي ارشد

1

-

-

حقوق

--

حقوق جزا و جرم شناسی

2

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی – مدیریت و برنامه ریزی

 

3

---

---

آموزش زبان انگليسي

زبان وادبیات انگلسی

---

زبان و ادبیات انگلیسی

4

علمی کاربردی حسابداري

حسابداري

حسابداري

علمی وکاربردی حسابداري

حسابداري

5

---

---

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

---

6

---

 

مديريت دولتي

مديريت دولتي

---

7

---

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدايي

---

آموزش وپرورش ابتدايي

علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش دبستانی