...

سمت: رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی

مدرک تحصیلی :

                         تلفن مستقیم: 5-01733389102

   تلفن داخلی : 162