معرفی صندوق رفاه

    رئیس صندوق رفاه : فهیمه نعیمی

   مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری

   تلفن مستقیم: 5-01733389102

   تلفن داخلی : 133

معرفی صندوق رفاه دانشجویان واحد گنبد کاووس

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی با هدف فراهم آوردن تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، ایجاد شده است کمک های این صندوق در غالب اعطای قرض الحسنه های مختلف به دانشجویان نیازمند صورت می گیرد.

نحوه اعطای قرض الحسنه به دانشجویان

1)اعطای وام ازمحل بودجه داخلی صندوق رفاه واحد

صندوق رفاه واحد دانشگاهی در ابتدای هرترم تحصیلی پس از بررسی های مقدماتی درحدود سهمیه تعیین شده توسط صندوق مرکزی وبا توجه به منابع و امکانات خود فرم پرسشنامه درخواست قرض الحسنه را در اختیار متقاضیان وام قرار می دهد. 2) اعطای وام ازمحل بودجه کل کشور

شرایط قرض گیرندگان وام از بودجه داخلی صندوق رفاه

  1. رعایت شؤون دانشجویی و مقررات انضباطی واحددانشگاهی
  2. حائز شرایط بودن از نظر وضعیت مالی
  3. اخذ حداقل واحدهای درسی برابر ضوابط و مقررات آموزشی در ترمی که دانشجو خواهان دریافت وام است.
  4. نداشتن میانگین ترمی کمتر از 12 (دانشجوم شروط نباشد) در صورتی که دانشجویک ترم مشروط باشد با سپردن تعهد مبنی بر جبران می توانداز وام استفاده کند.

یادآوری: به دانشجویان در شرف اخراج وام تعلق نمی گیرد.

انواع قرض الحسنه های قابل پرداخت به دانشجویان توسط صندوق رفاه واحد دانشگاهی        

  1. قرض الحسنه تامین شهریه: این وام بابت تامین بخشی از شهریه دانشجو اعطا می شود. کارمزد سالانه این وام 5/2 درصد است.که به هنگام اعطای وام از اصل وام کسر می شود .

بازپرداخت این وام از نظر زمانی به سه صورت انجام می شود:

  • کوتاه مدت: (حداکثر طی چهارقسط در طول ترم باید بازپرداخت شود)
  • میـان مدت: (حداکثر طی10 قسط متوالی در حین تحصیل )
  1. قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج دانشجویی: این نوع وام در جهت تشویق دانشجویان به امر مقدس ازدواج در حین تحصیل بعنوان تامین بخشی از هزینه های ازدواج با ارائه عقدنامه رسمی و فقط برای ازدواج اول(دایم) با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو و امکانات صندوق واحد و مشروط به این که از تاریخ عقد دانشجو بیش از شش ماه سپری نشده باشد. با نرخ سالانه 5/2 درصد در حین تحصیل طی حداکثر15  قسط است. میزان این نوع وام سالانه توسط سازمان مرکزی دانشگاه تعیین و جهت اجرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می شود. در حال حاضرمبلغ این وام پانزده میلیون ریال است.

کارمزدتسهیلات اعطایی:

بمنظور جبران بخشی از هزینه های صندوق رفاه دانشجویی کارمزدی معادل 5/2 درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی در ابتدای هرسال محاسبه و از اصل وام درزمان پرداخت کسر می شود.

به وامهای کوتاه مدت(حداکثر چهارقسط درطول ترم)کارمزد تعلق نمی گیرد ولی چنان چه دانشجو به هر دلیل وام یاد شده را در موعد مقرر تسویه نکند کارمزدآن از زمان دریافت وام  تا روز پرداخت محاسبه و دریافت می شود.

  • یک فقره چک معتبر با امضای ضامن که در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان صادر شده باشد مبلغ چک تضمین باید120 درصد اصل وام باشد. 

بیمه حوادث دانشجویی:

حق بیمه دانشجویی  سی ودو هزار و پانصدریال است که واحدها در هنگام ثبت نام هر ساله از دانشجویان باید دریافت کنند.

تعهدات صندوق بیمه دانشجویی:

 در صورت بروز حادثه برای هر دانشجو هزینه پزشکی زمان حادثه، نقص عضو و از کار افتادگی(کلی یا جزیی) ناشی از حادثه، فوت ناشی از حادثه است دانشجو با تحویل مدارک خود یا اولیای دم دانشجوی فوتی به صندوق رفاه بعد از بررسی و ارسال به سازمان مرکزی پرداخت خواهد شد.