نام و نام خادنوادگی:   دکتر جواد رجبی

مرتبه علمی:   استادیار