گروه پرستاری

نام و نام خادنوادگی:   عطیه اخلی

مرتبه علمی:   مربی