نام و نام خانوادگی: عبدالغنی ناسخی

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389107   داخلی 221

فكس:              01733389101 

پست الکترونیک :

nasekhi@yahoo.com

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :         1385/04/25

/دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-کارشناسی ارشد هوش مصنوعی 

/دانشگاه صنعتی اصفهان-کارشناسی کامپیوتر، گرایش سخت افزار