نام و نام خانوادگی: بابک بابکی                                                                       

  سمت: مدیر امور اداری و منابع انسانی                                                      

محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:    5- 01733389102   داخلی 201

فكس:              01733389101 

پست الکترونیک :

babakbabaki53@gmail.com

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :             1383/07/01

/دانشگاه فردوسی مشهد-کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 

/سازمان مدیریت صنعتی -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

/دانشگاه کاشان-کارشناسی مدیریت آموزشی

مدیریت امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می‌رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است كه رابطه نزدیكی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امكان نیل به اهداف سازمانی وجود دارد، از این روست كه این مدیریت امروزه به منزله یكی از شریان‌های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می‌گردد. مدیریت منابع انسانی، تخصص ویژه‌ای است كه كوشش می نماید تا در جهت كسب رضایت كاركنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و سیاست‌گذاری نماید.

مدیران منابع انسانی به طور كلی دارای دو نوع وظیفه می‌باشند:
اول: برنامه ریزی، سازمان‌دهی، رهبری، نظارت و هماهنگی در واحد تحت نظارت خود و اجرای عملیات تاكتیكی.
دوم: وظایف اختصاصی یعنی انجام كلیه‌ی عملیات لازم جهت استخدام، در زمان اشتغال و هنگام بازنشستگی تا پایان عمر یك نیرو.
   مدیریت امور اداری سازمان در راستای تحقق اهداف سازمانی خود، اهم برنامه‌ریزی‌های خود را بر روی منابع انسانی (ركن اصلی و اساسی سازمان)، اجرای صحیح بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و... در چار چوب مقررات و قانون نموده كه خلاصه‌ای از آن به‌شرح ذیل مرقوم می‌گردد.
 
   شرح وظایف مدیریت امور اداری :
·         رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تأمین كادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
·         تعیین و تشخیص پستهای سازمانی واحدهای تابعه با همكاری واحدهای ذیربط
·         مراقبت در امر حضور و غیاب كاركنان دانشگاه و طراحی سیستم‌های مكانیزه حضور و غیاب
·         انجام امور استخدامی و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی
·        صدور حكم استخدامی ، تغییر ضریب حقوق و مزایا ، ارتقاء گروه ، ترفیع و رتبه‌‌‌‌‌ علمی ، انتصاب ، اشتغال ، مأموریت، تعلیق ، بازنشستگی ، موظف و غیره
·       اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه
·         تهیه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهای كاردكس و كامپیوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق
·       تهیه و تنظیم و نگهداری حفظ و حراست پرونده‌های استخدامی و تهیه و جمع‌اوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحد‌ها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت كامل مقررات مالی
·        انجام تداركات لازم جهت تأمین سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهیزات مصرف نشدنی دستگاههای تأسیساتی و حرارتی و ارتباطی
·         خرید مایحتاج دانشگاه طبق مقررات قانونی مربوطه
·         تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر كالا و اسناد خرید
·         انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر انبار
·         توزیع و تحویل كالاهای مورد درخواست به واحدها و گروههای متقاضی
·         سفارش امور چاپی مطابق مقررات موضوعه
·        نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسائل و سایر لوازم غیر مصرفی و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه در موقع بروز حوادث
·         انجام سایر امور مرتبط
 
مدیریت اداری پشتیبانی  كننده واحد در زمینه های اداری خدمات و تداركات است كه در زمینه های زیر فعالیت دارد :
1- كارگزینی كاركنان :
 این بخش كلیه اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل تامین و سازماندهی و انتصاب نیروی انسانی , آموزش و پرورش نیروی انسانی , ترفیعات , جابجاییها, مرخصی , ماموریت , بركناری از خدمات , بازنشستگی , برقراری حقوق و مزایای كاركنان  غیر هیئت علمی , بایگانی اسناد و مدارك را انجام میدهد.
2- تداركات واحد :
 این بخش كلیه اقدامات مربوط به تهیه نیازمندیها  اعم از كالا و خدمات نگهداری و مدیریت انبارها و واگذری اجناس مورد نیاز به بخش های مختلف دانشگاه را زیر نظر مدیر اداری و با هماهنگی مدیر مالی به انجام میرساند.
3- بخش خدمات :
 
این بخش كلیه كارهای خدماتی واحد از قبیل انتظامات , نگهداری فضای سبز , ترابری افراد/اشیاء , نظارت محوطه و ساختمانها را زیر نظر مدیر اداری به انجام می رساند.