علیرضا سرایلو

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن داخلی : 230

 

شرح وظایف انباردار

 1. *مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه
 2. *تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضا قبوض و فرمها و اسناد مربوطه
 3. *کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها در هنگام تحویل و تحول
 4. *تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آنها
 5. *رسیدگی به موجودی انبارها و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش
 6. *انجام مراقبتهای لازم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی
 7. *طبقه‌بندی و شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار برای قراردادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آنها
 8.  *رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود در فواصل معین
 9.   *تهیه گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه
 10. *انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار به مسئولین مربوطه
 11. *پیگیری نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای کنترل موجودی و انبار در مجموعه دانشگاه
 12. *شناسایی کالاهای راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید کالاهای مورد نیاز واحدها و شارژ انبار قبل از صفرشدن کالاها
 13. *تطبیق کلیه درخواستها اعم از خرید یا حواله از انبار براساس موافقت مسئولین واحد و هماهنگی با مدیر امور اداری
 14. *مدیریت و حراست بر فضا های فیزیکی انبار و موجودی ها مطابق استانداردهای مربوطه
 15. *انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق