موسی الرضا رجبی

سمت: کارشناس بازرگانی (تدارکات)

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی

تلفن داخلی : 146

شرح وظايف مسئول تداركات:

-          انجام تشريفات خريد در مورد كليه لوازم مورد نياز دانشگاه از بازارها و ...

-          رسيدگي به درخواست خريد كالا كه از حوزه هاي مختلف واحد واصل مي گردد و تطبيق آن با موجودي انبار و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق

-          برنامه ريزي به منظور دريافت فهرست مايحتاج ساليانه در كليه سطوح دانشگاه به منظور خريد اقلام مورد نياز بطور عمده

-          تهيه پيش نويس آگهي هاي مزايده و مناقصه با رعايت آئين نامه معاملات دانشگاه

-          مراجعه به نمايندگان كالاهاي موردنظر و اخذ استعلام بهاء و نمونه كالا با درنظرگرفتن مرغوبيت اجناس و ملزومات و كالاهاي موردنظر

-          آگاه نمودن انبارداران از اطلاعات تخصصي مربوط به نحوه نگهداري كالاهاي آسيب پذير به منظور رعايت مسائل مربوط به ايمني و حفاظت فيزيكي كالاهاي خريداري شده

-          آگاهي از موجودي انبارهاي دانشگاه به منظور تامين و تدارك مجدد آنها در صورت رسيدن كالا به حداقل متعارف

-          انجام امور مربوط به بيمه و ماليات وسايل خريداري شده

-          انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق