گروه عمران

نام و نام خادنوادگی:   دکترمحسن موسیوند

مرتبه علمی:   استادیار

 

 

 

گروه برق و کامپیوتر

نام و نام خادنوادگی:   مهندس فاضل بذرافشان

مرتبه علمی:   مربی