نام و نام خانوادگی:   سیداصغر هاتفی

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

 

تلفن محل كار:     01733389109  

فكس:                01733389101 

 

پست الکترونیک :   seyed.t.a.hatefi@gmail.com

 

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :     1381/08/01  

 

مدرک تحصیلی:    کارشناس ارشد حسابداری