دستورالعمل پذیرش غیرحضوري قبولشدگان دانشگاه آزاد اسلامي

http://gonbadiau.ac.ir/gallery/File/bobimm1i137781.pdf

 

سامانه آموزشیار:

http://edu.iau.ac.ir