معرفی امور مالی:

  مسئول امورمالی:هاشم مصطفی لو

داخلی134                               تلفن:  5- 01733389102

شرح وظایف:

ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی

نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی

نظارت بر کلیه در یافتها و وصولی های واحد (شهریه ) طبق آیین نامه ها و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی

نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی و حق التدریس و غیره

نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها و پرداختهای عمرانی

نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره

نظارت بر خرید ها و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مر کزی

نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی

نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مدارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه و همچنین نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی

نظارت و همکاری در تهیه تراز نا مه های ما هیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حساب های فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی

عضو کمیته وام کار کنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه ها صادره از سازمان مر کزی

نظارت بر اجرای دقیق رسید ها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی )

نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد

نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آئین نامه و بخشنا مه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط

نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط

عضو کمیته تسهیلات اعطایی به دانشجویان و نظارت بر پرداخت وامهای مختلف به دانشجویان برابر ضوابط و بخشنامه های سازمان مرکزی و وزارت علوم