حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ، می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند . 

 

شرح وظیفه کلی حراست :

-  برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک .

-  پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاباغتشاش و تظاهرات .

- جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی ، کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی .

- بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح .

- تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه .

- اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال ، انتقال و ماموریت به دانشگاه .

 - بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح .

- صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید ، کارکنان، دانشجویان .

- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل .

- برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح .

- اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت .

- پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .

- انجام امور مربوط به بی­سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار .

- انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها ، تاسیسات ، مخابرات و افراد .

- مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه .

- بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .

- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .

- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی .

- تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .

- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط  .