صادق رحیمی تبار

سمت: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی کشاورزی

تلفن داخلی : 141

 

شرح وظایف دبیرخانه

 • - دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره
 • - بررسي هاي لازم جهت انتخاب دفتر خدمات پستی جهت عقد قرارداد و نظارت بر حسن انجام کاردفتر
 • - بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه ها
 • - اعلام وضعيت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه
 • - دريافت ،ثبت و انديكس نامه هاي وارده و ارسال به محل هاي ارجاعي توسط پست يا نامه رسان .
 • - دريافت و ثبت نامه هاي صادره وتفكيك نسخ پاراف و بايگاني و ارسال به محل هاي مربوطه توسط پست يا نامه رسان .
 • - تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ودعوت نامه ها بین واحدها
 • - انجام بایگانی کاغذی و بایگانی الکترونیکی
 • - پاسخ به مراجعين جهت رديابي نامه هاي ايشان.
 • - دریافت نامه های محرمانه مطابق مقررات و اصول و تحویل به حوزه مربوطه
 • - پيگيري امور اتوماسيون و جوابگويي و رفع مشكل و ارائه راهنمايي حضوري و تلفني.
 • - دریافت فکس های الکترونیکی و انجام فکس
 • - دریافت فکس و ثبت دردبیرخانه و یا ارجاع به همکاران
 • - ارسال مرسولات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی گزارش هزينه هاي پستي به مديريت اداري و پشتيباني و صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت .
 • - ارائه خدمات مربوط به تکثیر سربرگ مکاتبات مورد نیاز دانشگاه
 • - انجام ساير امورمحوله