آگهی مناقصه پیمانکاری خدمات نظافت محوطه
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه 1400/10/15 می باشد.


  دریافت فایل ضمیمه