آگهی مناقصه پیمانکاری مرکز گالیکش
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه 1400/10/15 می باشد.


  دریافت فایل ضمیمه