گروه ها و مدیر گروه ها

ردیف

عنوان رشته

نام و نام خانوادکی مدیر کروه

مرتبه ی علمی

1

حقوق

دکتر حسین میری

استادیار

2

مدیریت و حسابداری

دکتر کریم قالمق

استادیار

3

صنایع، صنایع غذایی، شیمی، تاسیسات

دکتر جواد رجبی

استادیار

4

معماری

مهندس امیر حسین محبوبی

مربی

5

برق و کامپیوتر

مهندس فاضل بذرافشان

مربی

6

عمران

مهندس علیرضا گرایلی

مربی

7

علوم تربیتی

آقای ملانفس نیازی

-

8

پرستاری

آقای احمد نورالدینی

مربی

9

زبان انگلیسی

خانم عایشه محمدزاده

مربی