بخشی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مي باشد كه فعاليت هاي متنوعي از جمله برگزاري مسابقات ورزشي در داخل دانشگاه به مناسبت هاي مختلف، برنامه ريزي تمرينات در رشته هاي مختلف ورزشي جهت اعزام به مسابقات در دو سطح استان و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي، برگزاري كلاس هاي مربيگري و داوري در بعضي رشته ها، اعمال تخفيف شهريه ورزشي براي قهرمانان ورزشي در سطوح مختلف جهاني، آسيايي،ملي ، سراسري دانشگاه آزاد اسلامي پذيرش ميزباني مسابقات استانی و سراسري در بخش برادران و خواهران دانشجو،كارمند و اساتيد هيأت علمي و...... در آن صورت مي پذيرد.

اهم فعاليت هاي دفتر فوق برنامه تربیت بدنی که در محل دفتر امور دانشجویی قرار دارد به شرح ذیل می باشد:

1-    برنامه ریزی برای استفاده دانشجویان از سالن های ورزشی در اوقات فراغت

2-    برگزاری مسابقات ورزشی درون واحدی و مناسبتی در سطح دانشگاه برای دانشجویان، اساتید و کارکنان(دررشته های همگانی و.....)

3-    تمرین ، آماده سازی و اعزام تیم های ورزشی دانشگاهو استان جهت حضور در مسابقات استانی و کشوری

4-    برگزاری مسابقات ورزشی در سطح استان به میزبانی واحد طبق تقویم استان در ابتدای هر سال تحصیلی

5-    برگزاری مسابقات ورزشی سراسری در صورت احراز شرایط میزبانی(یکدوره در سال89 در رشته شطرنج برادران)

6-  ارتباط و همکاری با سایر ادارات و نهاد های ورزشی در برگزاری کلاس های آموزشی، داوری، مربیگری، ارتقاء ورزش همگانی و.....

7-    انجام تخفیف شهریه ورزشی برای دانشجویان دارای سهمیه قهرمان (با ارائه مجوز از معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی) و به شرح ذیل برای دانشجویانی که طی تحصیل در مسابقات استانی و سراسری در قالب تیم دانشگاه مقام کسب می کنند.


مسابقات استاني دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 15% کل شهریه
مقام دوم 10% کل شهریه
مقام سوم 5% کل شهریه

مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 30% کل شهریه
مقام دوم 25% کل شهریه
مقام سوم 20% کل شهریه