نام و نام خانوادگی :  احمد مهرابیان

دانشکده :  دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی :  صنایع ، صنایع غذایی ، شیمی ، تاسیسات  دریافت فایل رزومه