1. دکتر علیرضا گرایلی رئیس واحد

  2. دکتر جواد رجبی معاونت علمی

  3. دکترحسینعلی سمیعی معاونت اداری و مالی

  4. حجه الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا صفری معاونت دانشجویی و فرهنگی

  5. دکتر سیدمحمود میرزایی رییس پردیس مینودشت

  6. دکتر حسن دهمرده رئیس مرکز گالیکش

  7. دکتر حسین میری 

  8. علی برغمدی

  9. سید علی اصغر هاتفی