حفظ و حراست از اموال و اماکن دانشگاه به منظور انجام هرچه بهتر وظایف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به همین منظور دفتر حراست واحد که زیرمجموعة حوزة ریاست می باشد، مأمور به انجام وظایف زیر است:

1- ارائة طرح های حفاظتی و حراستی مربوط به ساختمان ها ، تأسیسات ، اموال واحد در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل ها مربوط به بخش های مختلف واحد

2- نظارت بر نحوة حفظ و حراست ساختمان ها و وسایل اداری واحد

3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری دائمی از وقوع حریق و سایر سوانح

4- تهیه و پیشنهاد طرح طبقه بندی اسناد مدارک مصوب

5- نظارت بر نحوة اجرای طرح های حفاظتی و حراستی مربوطه به نیروی انسانی واحد در قالب ضوابط مربوطه

6- تهیة شناسنامه

7- ایجاد بایگانی محرمانه جهت پرونده های حفاظت پرسنلی و سایر اسناد و مدارک مربوطه به وظایف حراست

8- تهیه وارسال اطلاعات مورد نیاز حراست مرکزی در خصوص مأمورین اعزامی به خارج کشور و کاندیداهای مشاغل حساس بمنظور تعیین صلاحیّت

9- توجیه وآموزش حفاظتی مسئولین و پرسنل

10- صدور هرگونه کارت تردد وشناسایی جهت پرسنل محیط م یا افرادی که به نحوی برای مدتی لازم است در محیط تردد نمایند.

11- ایجاد هماهنگی لازم با مسئولین محیط در خصوص انجام وظایف محوله

12- ارائة خدمات لازم به سایر ارگانها (جوابیة استعلام و ...) طبق ضوابط