یکی از دارایی های مهم هر سازمانی نیروی انسانی آن است که به ویژه در عصر حاضر از اهمّیّت خاصی برخوردار بوده و نیز نقش فراوانی در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد.

درنتیجه دفتر گزینش در هر سازمانی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار و وظایف زیر را به عهده دارد:

- پاسخ کلیة استعلام های بعمل آمده از طرف گزینش سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت تعیین شده

- پاسخ به استعلام هایی که از ناحیة گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی انجام میگیرد با هماهنگی سازمان مرکزی

- اقدام به تحقیق درمورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

- مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه