مراحل دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

 

             1-                        کپی مدرک پایه برابر اصل شده ویک قطعه عکس(بخش ثبت نام)  

2-                        اموردانشجویی دانشگاه جهت صدور نامه معافیت

3-                        معاونت دانشجویی جهت امضاء

4-                        دبیرخانه دانشگاه (طبقه دوم ) جهت ثبت ومهر

5-                         پلیس +10 جهت اخذ معافیت تحصیلی

6-                         دبیرخانه دانشگاه جهت ثبت معافیت تحصیلی

7-                          امور دنشجویی جهت ثبت در سیستم نظام وظیفه

             8-                          بایگانی آموزش جهت درج درپرونده

                                 

  مراحل لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

           

               1-الف) دانشجوی انصرافی – مراجعه به بایگانی و دریافت کپی معافیت تحصیلی  

                ب) دانشجوی فارغ التحصیل – مراجعه به فارغ التحصیلان ودریافت تاریخ و شماره معافیت تحصیلی  وفرم تسویه حساب

   2-      مراجعه به اموردانشجویی ودریافت نامه لغومعافیت

   3-     معاونت دانشجویی وفرهنگی جهت امضاء

   4-     دبیرخانه دانشگاه (طبقه دوم ) جهت ثبت ومهر

5-  فارغ التحصیلان جهت  درج در پرونده