شرایط کاردانشجویی

 

  1.  پرنمودن فرمها ی شماره 1و2
  2.  تاییدیه بسیج دانشجویی
  3.   ظاهری آراسته ورعایت شئونات اداری
  4.  آشنایی به امور کامپیوتر وتایپ
  5.   هردانشجو میتواند درطول یک ترم فقط نصف شهریه ترم خود را بعنوان کار دانشجویی تامین نماید.
  • ​برای دریافت فرم شماره 1 اینجا کلیک کنید
  • برای دریافت فرم شماره 2 اینجا کلیک کنید