آیین نامه انضباطی

تخلفات آموزشی امتحانات

 

  • به همراه داشتن موبایل، امپی تری پلیر، هندزفری وساعت مچی هوشمند (خاموش یا روشن)

        حکم تنبیهی       درج نمره 25صدم

  •  همراه داشتن برگه نت یا جزوه درجلسه امتحان

        حکم تنبیهی       حذف درس (درصورتی که غیر مرتبط باامتحان باشد)

        حکم تنبیهی      درج 25صدم (درصورتی که مرتبط با امتحان باشد)

  • فراهم نمودن شرایط برای استفاده دانشجویان از پاسخنامه خود ویا کمک به دیگران برای پاسخگویی مانند استفاده از حرکات دست یا پا در امتحانات چند گزینه ای و نوشتن اسم غیر واقعی بر روی پاسخنامه

        حکم تنبیهی      حذف درس مربوطه ودرصورت تکرار منع از تحصیل به مدت یک نیمسال

  • چنانچه انجام تقلب توسط دانشجو درزمان تصحیح اوراق برای استاد محرز گردد.

        حکم تنبیهی       اخطار کتبی ودرج  نمره 25صدم

  • خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، اوردن پاسخنامه تکمیل شده از خارج امتحانف امحاء ورقه وپاره کردن آن

        حکم تنبیهی       اخطار کتبی ودرج نمره 25صدم

  • بلعیدن، پاره کردن، پنهان نمودن ویا عدم ارائه نت به  مراقب

        حکم تنبیهی        اخطار کتبی ودرج نمره 25صدم