دانشجویان عزیز 

جهت تحویل ویا تمدید اعتبارکارت دانشجویی به امور دانشجویی طبقه دوم مراجعه نمایند.