شرایط تخفیف شهریه دودانشجویی

 

  1.  کپی شناسنامه هردونفر
  2.  کپی شناسنامه پدر صفحه اول وصفحه نام فرزندان
  3. چنانچه نفر دوم دراین دانشگاه نباشد گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مبدا
  4.  درخواست کتبی از ریاست دانشگاه