دستورالعمل خروج از کشورمشمولان وظیفه عمومی

 


براساس ابلاغیه شماره 774/22/23مورخ 14/10/89 سازمان وظیفه عمومی و ضوابط دانشگاه دستورالعمل خروج موقت مشمولان وظیفه عمومی شامل مفاهیم و اصطلاحات – وضوابط و مقررات خروج – نمونه فرمها و نحوه تنظیم فرم های خروج توسط واحدها ومراکزدانشگاهی و تائیدآنها در مراجع دانشگاه ، مستندات علت خروج از کشور و روند ارایه فرم در سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی استانها به شرح ذیل اعلام میگردد .

 

1-    مفاهیم و اصطلاحات:

درخواست مجوزخروج موقت دانشجواز کشور:برگه ای است که توسط دانشگاه محل تحصیل دانشجوصادرو علاوه بر مشخصات دانشجوو کد ملی سال ورودبه دانشگاه و رشته و مقطع تحصیلی وی،محدوده زمانی سفر – کشور مقصد و علت مسافرت در آن مشخص شده است.

 

سفرعلمی:سفرهایی است که به منظورشرکت در کنفرانس ،همایش علمی یا سمیناروارایه مقاله می باشد.

 

سفرنیمه علمی :سفرهایی است که به منظور شرکت درآزمون های زبان مانند تافل یا GMAT-IELTS-GRE و... یا آزمون مقاطع دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر (مانندALESترکیه)یا آزمون های علمی و همچنین بازدیدازنمایشگاهها و کارخانجات باشد.

 

سفرغیر علمی: سفرهایی است که به منظور افزایش اطلاعات و معلومات فردی ویا بازدید از بستگان یا... در خارج از کشور باشد.

 

 سفرهای مطالعاتی :سفرهایی است که دانشجویان مقاطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حین تحصیل برای تحقیق ، آزمایش یا استفاده از تجربیات علمی سایرکشورها انجام میدهند.

وثیقه : وجهی است که مشمول به عنوان سپرده ضمانت مراجعت به کشور نزد سازمان یا بانک های تعیین شده تودیع می نماید که میتواند بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی باشد.

 

تعهد اشخاص : برگه ای است که ضامن با مراجعه به دفاتراسناد رسمی و گواهی امضاء ،مراجعت بموقع مشمول را تضمین مینماید.

 

مجوزهای متمرکز: مجوزهای خروج موقت مشمولان از کشور است که صرفا توسط سازمان عمومی صادر میگردد.

 

مجوزهای غیر متمرکز : مجوزهای خروج موقت از کشور است که توسط معاونت وظیفه عمومی استانها صادر میشود.

 

2-    ضوابط کلی

 

1-2- شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور به قرار زیر است:


- فاقد غیبت باشند – وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند– درسنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.


- مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.
( این شرط مربوط به دانشجویان نمیباشد)
 

-          برای مراجعت اشتغال بموقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.
 

-          گواهی اشتغال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج از کشور را ارایه نمایند.
 

          

سفرزیارتی به کشورهای عراق – عربستان مبلغ 5000000 (پنج میلیون)ریال وجه نقدو تعهد اشخاص (پیوست 1) به مبلغ 150000000(یکصدوپنجاه ) میلیون ریال
 

-          سفرعلمی به مبلغ50000000 (پنجاه میلیون) ریال
 

-          سفرغیرعلمی به تمامی کشورها به مبلغ 150000000(یکصدوپنجاه ) میلیون ریال
 

-          سفرنیمه علمی به مبلغ 80000000(هشتاد میلیون ) ریال
 

1-     مجوزهای متمرکز: سفرهایی است که مجوز آن صرفا توسط سازمان وظیفه عمومی (مرکز عملیات مشمولین یا معاونت مشمولان و امور معافیتها) صادر میگردد و شامل سفرهای ورزشکاران مورد ضمانت سازمان تربیت بدنی و سفرهای مطالعاتی است (وثیقه آن بعهده خود فرداست) می باشد.

 

2-     مجوزهای غیر متمرکز: که پس از تائیدتوسط مراجع دانشگاه ،به وسیله معاونت وظیفه عمومی استانها به استناد فرمهای خروج ازکشورتائیدشده مورد اقدام قرار میگیرد و شامل سفرهای زیارتی – سفرهای علمی – نیمه علمی و غیر علمی است.(گواهی مربوط به سفرهای غیرعلمی بعنوان معاونت وظیفه عمومی استان صادر میشود وبه منزله گواهی اشتغال به تحصیل است که بررسی و اقدام در خصوص صدور مجوزخروج را بعهده وظیفه عمومی گذاشته است )

 

 

3-     مدت خروج از کشور: مدت خروج از کشور دانشجویان مشمول برای هریک از انواع سفرها به شرح زیر است:


سفرهای مطالعاتی : حداکثر ششماه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یکسال برای دوره دکتری تخصصی (Ph.D)
 

-          سفرهای زیارتی و سفرهای علمی و نیمه علمی – حداکثر30 روزاست (در موردسفر حج واجب مدت خروج حداکثر 60 روزخواهدبود. )
 

-          سفرهای غیر علمی – شامل سفربه تمامی کشورها (واز جمله سوریه ) حداکثربه مدت 20 روز
 

تذکر : با توجه به اینکه سازمان وظیفه عمومی وثیقه سفربه کشور سوریه را یکصدو پنجاه میلیون ریال و مانند سفرهای غیرعلمی تعیین نموده است آنرا از قواعدسفرهای زیارتی خارج کرده است. ودر قالب سفرهای غیر علمی اقدام میگردد.


سفرهای ورزشی – مدت خروج برابرمدتی است که سازمان تربیت بدنی (امورمشترک فدراسیونها) اعلام می نماید.


تذکر مهم : دفعات خروج برابردانشجواز کشوردرهر نیمسال دوباربدون توجه به نوع سفر است (به جزسفرهای ورزشی که به استناد نامه دفترامور مشترک فدراسیونها و اداره تربیت بدنی دانشگاه انجام میگردد) مشروط بر اینکه مدت سفر همزمان نبوده فاصله اتمام سفراول تا شروع سفردوم بلافاصله نباشد. رعایت مقررات آموزشی دانشگاه باید صورت گرفته،مشمول در سنوات مجاز دوره تحصیلی مربوط امکان فراغت از تحصیل راداشته باشد ودر شرایط خاص و پیش بینی نشده بعدی آن ،عواقب سوء آن را بپذیرد.

 

نحوه درخواست مجوزخروج از کشوردانشجویان و تائیدآنها:

 

دانشجویان مشمول برای درخواست مجوز خروج از کشوربایستی به شرح زیر اقدام نمایند.
 

1-     ارایه درخواست توسط دانشجو(مشابه نمونه پیوست)به واحدیا مرکزدانشگاهی یا آموزشکده سمای محل تحصیل به همراه مستندات خروج


تذکر: مستندات خروج برای هریک از سفرهای تعریف شده به شرح ذیل است.


سفرهای زیارتی به عراق و عربستان : شامل نامه کاروان یا سازمان حج و زیارت یا ستادعمره دانشجویی (فرم نمونه پیوست1)


سفرهای علمی : شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزارکننده سمینار- همایش یا کنفرانس در کشورخارجی (نمونه پیوست 2)


سفرهای نیمه علمی: شامل مدارک ثبت نام امتحانات زبان یا درسایرزمینه های تخصصی مانندIT یاامتحانات ورودی دانشگاه ها – دعوت نامه شرکت در نمایشگاه ها و کارخانجات (در زمینه صنایع یا تکنولوژی متناسب با رشته تحصیلی دانشجو یا مرتبط با آن)یا مکاتبات رسمی سازمانهای دولتی برای شرکت در مجامع هنری مانند تاترو...(نمونه پیوست 2)


تبصره- دانشجویان مشمول دارای گواهی ثبت اختراع با ارائه تصویر آن و همچنین تصویر نامه فدراسیون بین المللی اختراعات میتوانند برای سفر به کشورهای برگزارکننده مسابقات و نمایشگاه های مربوطه از امتیازسفرهای نیمه علمی استفاده نمایند.

 

سفرهای مطالعاتی ( خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی): شروط به ارایه پذیرش از دانشگاه ها – مجامع علمی وصنعتی دال بر پذیرش وی برای همکاری با او است که به تائید گروه آموزشی مربوطه ویا استاد راهنما خواهد رسید. ( نمونه پیوست 3)


سفرهای ورزشی: خاص شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی مورد تائید سازمان تربیت بدنی است و تائیدیه و گواهی امور مشترک فدراسیونهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بایستی ملاک تنظیم و صدور ( ارسال فرم به سازمان مرکزی)قرارگیرد.(نمونه پیوست4)


سفرهای غیر علمی: نیاز به مستند خاصی نداردودرخواست دانشجو برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل وی کفایت مینمایدو متناسب درخواست دانشجوکشور مقصد ،علت و مدت سفر درآن قید میگردد.(نمونه پیوست5)


تبصره 1- تصویرمستندات خروج سفرهای علمی – نیمه علمی و ورزشی برای تائید فرم در سازمان مرکزی بایستی ضمیمه فرمها بوده در مورد سفرهای مطالعاتی نیزبایستی تصویر مستندات و همچنین تصویر تائیدیه گروه یا استاد راهنمای دانشجو ارسال شود.


تبصره 2- چنانجه هریک از سفرهای علمی – نیمه علمی – مطالعاتی یا ورزشی دارای بارمالی برای دانشگاه باشد(تمام یا بخشی از هزینه ) بایستی مجوز آن قبلا توسط مراجع مربوطه در دانشگاه اخذ شده باشد.


تبصره 3- تنظیم فرم خروج از کشور دانشجویان میهمان به عهده واحد یا مرکز دانشگاهی مبداء دانشجو می باشد .


تبصره 4- مبلغ 20000 ریال به حساب 0104460446004سیبا بانک ملی برای تمامی سفرها بایستی توسط دانشجو واریز و رسید آن ( نسخه صاحب حساب ) ضمیمه فرمهای 2-3-4 ضمیمه فرم ارسال شود.


2-تائید فرم های تنظیمی توسط واحد یا مرکز دانشگاهی به شرح زیر انجام خواهد گرفت.

نمونه پیوست 1(خاص سفرهای زیارتی عراق و عربستان)با دبیرخانه منطقه دانشگاهی ذیربط است .


نمونه پیوست 2-3-4(خاص سفرهای مطالعاتی – علمی و نیمه علمی و ورزشی )توسط حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه (سازمان مرکزی) انجام خواهد شد. فرم سفرهای غیر علمی توسط واحد دانشگاهی صادر میگردد و نیاز به تائید دبیرخانه منطقه یا سازمان مرکزی ندارد و قبول یا عدم قبول آن و صدور مجوز خروج به عهده وظیفه عمومی است . 

آموزشکده های فنی و حرفه ای سما میتوانند از فرمهای مذکور عینا در سربرگ آموزشکده استفاده نموده و در صورتیکه نوع سفر زیارتی باشد آن را برای تائید تحویل دبیرخانه مناطق نمایند.درموردسایرسفرها که تائید فرم در سازمان مرکزی (حوزه معاونت دانشجویی) صورت خواهد گرفت ، نخست بایستی فرم با تصویر مستندات مربوطه به سازمان سما ارایه یا ارسال گردد سپس با نامه تائید یه سازمان سما همراه با سایرمدارک به حوزه این معاونت سازمان مرکزی ارایه


تبصره – به منظور رفاه حال دانشجویان در مواردیکه به دلیل بعد مسافت واحد یا مرکز دانشگاهی با دبیرخانه منطقه و همچنین نزدیکی محل سکونت دایم دانشجو با تهران تمایل به تائید فرم در سازمان مرکزی بیشترباشد فرمهای مربوط به سفرهای زیارتی (عربستان – عراق )در حوزه معاونت دانشجویی در سازمان مرکزی قابل تائید است . در اینصورت ذیل فرم مذکور به جای نام و امضاء دبیرمنطقه مشابه فرم های علمی و نیمه علمی عمل شود .

تذکر مهم : تمامی فرمها بایستی با سربرگ واحد /مرکز یا آموزشکده تنظیم و ثبت دبیرخانه واحد/ مرکز ........گردد.

 

 نحوه مراجعه به وظیفه عمومی و صدور مجوز خروج از کشورتوسط وظیفه عمومی و سایرنکات تکمیلی :

 

* دانشجویانیکه به قصد سفرزیارتی یا انجام سفرهای علمی، نیمه علمی و غیر علمی عازم خارج از کشور می باشند میتوانند پس از تائید فرم های اشاره شده برای اخذ مجوز خروج از کشور آن را به معاونت وظیفه عموم استان محل تحصیل یا سکونت ارایه نمایند. وظیفه عمومی برای مقدمات صدور مجوز خروج فرد فرم خلاصه پرونده خروج ازکشوررا تحویل دانشجو خواهد نمود که تصویر آن پیوست است (صرفا جهت اطلاع )


* دانشجویان عازم سفرهای مطالعاتی و ورزشی پس از تائید فرم مربوط در سازمان مرکزی دانشگاه صرفا بایستی از طریق سازمان وظیفه عمومی – مرکز عملیات مشمولان و یا معاونت مشمولان و امور معافیت ها در تهران مراحل اخذ مجوز خروج از کشورخودرا طی نمایند. مجددا یادآوری میشود دانشجویان عازم سفرهای علمی – نیمه علمی و غیر علمی میتوانند برای اخذ مجوز خروج به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت یا تحصیل مراجعه کنند.


 * دانشجویان عازم سفرهای غیر علمی (تفریحی یا بازدید خانواده )میتوانند با اخذ گواهی مربوط (نمونه پیوست 5)که به عنوان معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت یا محل تحصیل است در مورد اخذ مجوز خروج از کشور اقدام کنند.


* فرزندان مامورین وزارت امور خارجه یا سایر وزارتخانه ها درخارج از کشور و همچنین فرزندان اعضاء هیات علمی که جهت استفاده از فرصت مطا لعاتی عازم خارج از کشور شده (یا میباشند ) نیز میتوانند با ارایه مستندات مربوط  یا گواهی دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ( نمونه پیوست 5)را دریافت نمایند.


* سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه استان فرمی را بعنوان خلاصه پرونده خروج از کشور حاوی مشخصات – کد ملی – رشته و مقطع تحصیلی و تعهد بازگشت بموقع و عدم مسافرت به کشور دیگر ( جزکشور مورد درخواست )........ تحویل دانشجو خواهد نمود و وثیقه های مربوطه یا ضمانت های لازم را از وی یا ضامن مطالبه و پس از تکمیل این مراحل و سپردن وثیقه مجوز لازم برای صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور (ازمرز) راصادر و از طریق پیک روزانه به اداره گذرنامه ارسال خواهد نمود. لذا لازم است دانشجوبه تعهدات این فرم توجه نماید.


* دانشجویان مشمول بایستی به محض مراجعت به کشور باید شخصا با در دست داشتن گذرنامه خود را به وظیفه عمومی صادرکننده مجوز خروج (که وثیقه خروج را دریافت نموده است ) معرفی تا ضمن اعلام حضوروثیقه پرداختی به آنان مسترد گردد. و چنانچه ظرف 10 روز پس از اتمام مهلت خروج را به وظیفه عمومی معرفی ننمایند وظیفه عمومی اختیارداردوثیقه آنان را ضبط نماید . مشمولینی که به موقع وارد کشور شده لیکن برای اعلام مراجعت خود را با تاخیر به وظیفه معرفی کنند تا 6 ماه مجاز به خروج مجدد از کشور نخواهند بود. (کنترل این مورد به عهده وظیفه عمومی است نه دانشگاه مگر آنکه وظیفه عمومی ممنوعیت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نماید)


* دانشجویانیکه به هر دلیل موفق به انجام سفر نشده اند و سفر آنان به تعویق افتاده است میتوانند جهت تمدید مهلت خروج و بازگشت به وظیفه عمومی مراجعه نمایند. مشروط بر آنکه نوع سفرآنان و کشور مقصد تغییر نیافته باشد در غیر اینصورت بایستی با ارایه گذرنامه (که نشانگر عدم عزیمت به کشور مقصد در مقرر می باشد) یا فرم تنظیمی قبلی درخواست خروج خود را مجددا به دانشگاه ارایه کننده و مراحل قبلی طی گردد.


* فارغ التحصیلان مشمولی که بیش از سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان سپری نشده است میتوانند برای درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافیت تحصیلی به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت یا سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.