انواع ثبت اختراع:

1- ثبت حقوقی:  توسط  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی کشور، از طریق ثبت ملی یا بین المللی به نام فرد یا یک سازمان صورت می پذیرد.
2- ثبت علمی: توسط مراکز بین المللی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا شورای راهبردی ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی پس از طی مراحل داوری صورت می پذیرد و دارای گواهینامه هولوگرام دار با مهر برجسته دانشگاه و به امضای معاون پژوهشی دانشگاه می باشد.

اعضاي شورای راهبردی ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه:

1- معاون پژوهشي دانشگاه (رييس شورا)
2- مدير كل دفتر گسترش توليد علم (دبیر شورا)
3- مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه
4- رييس باشگاه پژوهشگران جوان
5- يك نماینده از سازمان پژوهشي هاي علمي و صنعتي ايران 
6- 4 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه (2 نفر دانشیار و 2 نفر حداقل استادیار و دارای تخصص در رشته حقوق و آگاه به فرایند ثبت علمی و حقوقی اختراع) در رشته های مختلف .

حمايت  ها:

1- تامین تمام یا بخشی از هزینه های ثبت حقوقی و علمی در داخل و خارج کشور به نام دانشگاه
2- معرفی افراد واجد شرایط و برگزیدگان جشنواره های داخلی و خارجی به باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه به منظور استفاده از مزایای تعیین شده در آئین نامه آن شورا
3- ارائه فرصت برای انجام یک طرح تحقیقاتی با تایید شورای راهبردی به منظور تکمیل یک اختراع یا نوآوری
4- پرداخت هزینه های شرکت در همایش های خارجی و داخلی و تشویق مقالات در مجلات معتبر علمی طبق بخشنامه های مرتبط در صورت پذیرفته شدن مقاله حاصل از نتایج اختراع 
5- همچنین علاوه بر موارد فوق، افرادی که محل خدمت یا تحصیل آنها در دانشگاه بوده پس از دریافت تایید علمی از شورای راهبردی بصورت ذیل مورد تشویق مادی قرارا می گیرند: 
الف) در صورت ثبت اختراع در داخل کشور با ذکر نام دانشگاه به عنوان شریک حقوقی و علمی معادل تشویق مادی یک مقاله ISI 
ب) در صورت ثبت اختراع در خارج کشور و مراکز معتبر ثبت اختراع به نام فرد (بدون حمایت مالی دانشگاه) به شرط درج نام دانشگاه در نشانی گواهی ثبت، معادل 1/5 برابر تشویق مادی یک مقاله ISI
ج) در صورت ثبت خارجی اختراع در خارج کشور به شرط درج نام دانشگاه در گواهی ثبت تا سقف 100/000/000 ریال با نظر شورای راهبردی

بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده