درباره انجمن های علمی دانشجویی ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 انجمن علمی ،ادبی وهنری یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارندانجمنهای علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۸ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردید.ودراسفندسال 1392 طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی ، ادبی وهنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییرپیداکرد.

 

آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به انجمنهای علمی

- شرح وظایف کمیسیون مرکزی (شرایط متقاضیان عضویت درهیئت موسس انجمن های علمی ماده 7)

- نحوه تشکیل انجمنهای علمی دانشجویی

- اساسنامه انجمنهای علمی دانشجویی

- شیوه نامه استفاده ازبودجه انجمنهای علمی دانشجویی

- فرمهای شماره 1-7 انجمن های علمی دانشجویی

- پرسشنامه طرح پژوهشی انجمنهای علمی دانشجویی

- آیین نامه عضویت اعضای هیئت علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

 

مسئول انجمنهای علمی در واحد : دکتر جواد رجبی