* سخنرانی‌ها

* فرصت مطالعاتی

* بخشنامه تشویق مقالات

* لیست مجلات و نشریات جعلی و نامعتبر 98/03/08

* لیست مجلات و نشریات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی  دیماه97

* لیست مجلات و نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اردیبهشت98

* بلک لیست وزارت علوم تحقیقات و فناوری

* بلک لیست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

* JCR 2017

* JRK 2016

 

 

 

 

 

روش صحيح آدرس دهي مقالات:

گروه (نام گروه تخصصی)، واحد گنبدکاووس،  دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

Department of … , Gonbad kavoos  Branch,  Islamic Azad University ,Gonbad Kavoos, Iran

رئیس اداره پژوهش واحد

عبدالمحمود مشرقی