مسئول دفتر ارتباط با صنعت : عبدالمحمود مشرقی

شرح وظایف دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه :
۱- بر نامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدید های علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور.
۲- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروه های تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی.
۳- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاهای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی.
۴- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه وغیره.
۵- بررسی مسایل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی.
۶- انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه.
۷- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی
۸- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.
۹- برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی وآموزشی بخش صنعت.
۱۰- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل در دانشگاه.
۱۱- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی
۱۲- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه.

حوزه فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

◄کار آموزی، کارورزی وبازدیدهای علمی و تحقیقاتی
- دریافت سهمیه کار آموزی، نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی
- بستر سازی کار برای دانشجویان
- برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی، تحقیقاتی

◄ همکاریهای علمی و تحقیقاتی
- برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت، همچنین بررسی امکانات موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
- ایجاد بانک اطلاعاتی و انفور ماتیک از پتانسیلهای موجود در دانشگاه و صنایع
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین، صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه

◄طرحها، قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت
- عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
- ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن آوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی